Vad är gestaltteori?

Gestalt betyder en avgränsad, strukturerad helhet. Helhetssyn, samspel och dialog är grunden i det gestaltmetodiska förhållningssättet. Vi alla påverkar varandra. Det går inte att förstå någon – individ, grupp eller organisation – utan att också se till sammanhanget den verkar i. Människans medfödda drivkraft och behov av att samspela med sin omgivning och att skapa mening i tillvaron, att göra medvetna val och ta ansvar för sina handlingar är utgångspunkten. Gestaltterapin började utvecklas av Fritz Perls under 1950-talet och har sin grund i existentialismen och gestaltspykologi, med influenser från psykodynamisk teori, zen-buddism, Bubers dialogfilosofi och kroppsterapi. 

I gestaltmetodiken är dialog och kontakt – både med sig själv och med omgivningen – centrala teman, och metodiken är till stora delar upplevelsebaserad. Det genuina mötet här och nu utgör grunden vilket kräver att du som terapeut/coach/samtalspartner är närvarande både som yrkesperson och som medmänniska. Tillsammans undersöks det som på olika sätt visar sig i mötet och vad det betyder för klienten själv. Eftersom det som visar sig uppstår i själva mötet måste terapeuten/coachen/samtalspartnern vara uppmärksam på och ta hänsyn till sitt eget bidrag i den processen. Relationen är avgörande för samtalets kvalitet.

Gestaltterapi
Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som utvecklades under 1950-talet av psykoanalytikern Fritz och Laura Perls tillsammans med ett antal kollegor. Terapiformen sprang ur behovet av ett alternativ till såväl psykoanalysen som beteendeterapin.

Perls menade att människan i likhet med naturen är en organism med inneboende förmåga till självreglering och läkning. De gjorde inte anspråk på att ha uppfunnit något nytt utan menade snarare att de i gestaltterapin tagit fasta på och lyft fram de naturlagar som gäller för hela universum och det komplexa ekologiska system där människan ingår. De sökte och fann kunskap och inspiration som formade gestaltterapin framförallt i gestaltpsykologin, psykoanalysen, existentialismen, Kurt Lewins fältteori, Bubers dialogfilosofi, Reich kroppsterapi, zenbuddismen och holismen.

Fokus i gestaltterapin ligger på att uppmärksamma klienten på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan klienten få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som sker här och nu. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. Att frigöra sig från gamla föreställningar som styrt livet ökar förmågan att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer konstruktivt.

Gestaltterapeuten kan rent konkret arbeta med utforskande samtal, bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, etcetera. I gestaltterapin får klienten stöd att finna mening, mod att välja väg, och förmåga att nå hållbara resultat.

Gestaltteori som organisationsutveckling
När Gestaltakademin utbildat terapeuter ett tiotal år, började man se möjligheten att använda metodik och förhållningssätt även i organisationsutveckling och i arbetsgrupper. 1986 startades därmed en utbildning för arbete i organisationer på gestaltgrund.

Som gestaltpraktiker arbetar du utifrån nuet och möter individer, grupper och organisationen där de är, med sina frågor och behov, problem och möjligheter, företagskultur och förutsättningar som finns ”här och nu”. Du bidrar med din närvaro och uppmärksamhet tillsammans med dina verktyg till en ökad medvetenhet. Genom detta stöttar du organisationen att bli mer medveten om vägval och lösgör kraft hos medarbetare att tillsammans arbeta kreativt och konstruktivt mot sina mål. Det är mer en fråga om förhållningssätt och förståelse för processen än metoder i sig. Du använder dig själv som instrument, har en god förmåga att avgöra hur och när du använder modeller och verktyg och känner dig fri att modifiera det du gör så att det stödjer processen just då, istället för att göra det på något som kan ses som ”rätt sätt eller i rätt ordning”. Det kräver god självkännedom och förmåga att samspela med och se omvärlden som den är. Du kan även förstå hur andra reagerar på det du gör – och avgöra hur du hanterar det. Utbildningen ställer därför stora krav på din vilja, mod och nyfikenhet att utforska dig själv och ta del av andras utforskande i gruppen och därmed bidra till hela gruppens lärande och utveckling.