Praktisk handledarutbildning för en komplex tid

En processorienterad utbildning som tar avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Med gestaltteoretisk grund och helhetsperspektiv täcker utbildningen komplexiteten i dagens arbetsliv.

Kursprogrammet växlar mellan teoriavsnitt och praktiska tillämpningar med experiment och efterföljande reflektion kring reaktioner och skeenden. Parallellt genomför du handledning med egna klienter/grupper.

Syfte och mål

  • Att ge dig möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handledningsuppdrag
  • Att öka din teoretiska förståelse och medvetenhet om mänskliga drivkrafter, kulturell påverkan, grupprocesser och organisatoriska krafter
  • Att ge praktisk träning i att använda olika verktyg och metoder i handledning
  • Att stärka dig som ambassadör för handledning som en lönsam investering såväl kunskaps- som hälsomässigt och för organisationens resultat.

Utbildningen vänder sig till dig som
redan handleder och vill vässa dina verktyg, och till dig som vill börja stödja individer och grupper i den här formen av kompetensutveckling. Du är i dag verksam som chef, ledare, konsult, terapeut, behandlare, utbildare eller liknande. Sökandes bakgrund bedöms individuellt före antagning.

Omfattning
Programmet omfattar fem tvådagarsmoduler där den första är på internat och övriga på externat, samt sex halvdagar handledning i mindre grupper. Sammanlagt 13 dagar under cirka ett år. 

Kursträffarna har olika teman som behandlas i teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. I de små handledningsgrupperna får du utrymme för fördjupning och handledning på de egna uppdragen. 

Program

Modul 1: Introduktion och personliga perspektiv

Det första internatet presenterar utbildningen med genomgång av innehåll/krav och introduktion till gestaltteorins byggstenar. Vi lär känna varandra och bygger grunden för en gemensam kultur. Vi dyker ner i vår bakgrund, utforskar i praktiska övningar hur den kultur/miljö du kommer ifrån påverkar dina föreställningar och mönster, hur du tolkar och förstår händelser och andra människor. 

Modul 2: Fält och systemteoretiska perspektiv

Modulen förmedlar fältteorins och systemteorins uppkomst, utveckling, användning och integrering med fenomenologin. Utifrån gruppens egna erfarenheter utforska vi möjligheter och fallgropar vid tillämpning i olika sammanhang och i handledningsgrupper. Både teori och praktiska övningar belyser bl a slutna och öppna system och olika systemnivåer. 

Modul 3: Neuropsykologiska och existentiella perspektiv 

Hjärnans konstruktion och människans existentiella villkor bestämmer våra möjligheter respektive begränsningar och står i centrum den här gången. Vi undersöker hur de fysiska betingelserna och kroppens levda fenomenologi påverkar relationerna i handledningsrummet. Vi bekantar oss med de existentiella filosofernas idéer om människans livsvillkor och hur de kan ge inspiration och tillföra infallsvinklar i handledning.

Modul 4: Perspektiv på komplexa system i ständig rörelse

Handlar om hur förändringar, organisations- och maktstrukturer, samhällsfaktorer och gruppdynamik påverkar oss. Hur kan du som handledare stödja individer/grupper att förhålla sig till komplexiteten i arbetslivet. Vi tränar bl a på att möta motstånd, använda olika feedbackverktyg och stödjande strukturer för att skapa mening och hålla för påfrestningar.

Modul 5: Integration och examination

Vi rekapitulerar, sammanfattar och integrerar kunskaperna från de tidigare modulerna. De avslutande dagarnas reflektion syftar till att befästa lärandet och öka medvetenheten om din egen utveckling under det gångna året.

Examinationskriterier
• aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro)
• aktivt delta i samtliga 6 handledningstillfällen (ca 20 timmar)
• genomföra 5 st 3-timmars handledning i grupp (15 timmar)
• genomföra 5 timmars individuell handledning fördelat på 2 personer
• hålla en workshop om 1 av perspektiven vid sista tillfället

Kursdatum

Kursdagar torsdag–fredag

Modul 1: 12–13 januari 2023

Modul 2: 16–17 mars 2023

Modul 3: 25–26 maj 2023

Modul 4: 21–22 september 2023

Modul 5: 23–24 november 2023

Plats

Kursgård i Stockholmstrakten och kurslokal i centrala Stockholm. 

Pris

45 500 SEK. Kostnad för internat tillkommer. 

Kurslärare

Margareta Berggren och Lasse Övling 

Pedagogiska ledare och handledare

Marcus Olsson och Monika Trozell. 

Lärarna har olika grundprofessioner men samtliga är utbildade på Gestaltakademin och har en sammanlagd lång och bred erfarenhet av handledning och utbildning, liksom psykoterapi, kliniskt behandlingsarbete och utvecklingsarbete i organisationer. 

Gästföreläsare

Ulf Grundel och Ann Lagerström 

Anmälan

För anmälan och mer information kontakta Monika Trozell på info@monikatrozell.se eller tel: 070–550 95 40. Sista anmälningsdag är 15 oktober.