Praktisk handledning för en komplex tid

En processorienterad utbildning som tar avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Med gestaltteoretisk grund och helhetsperspektiv täcker utbildningen komplexiteten i dagens arbetsliv.

Kursprogrammet växlar mellan teoriavsnitt och praktiska tillämpningar med experiment och efterföljande reflektion kring reaktioner och skeenden. Parallellt genomför du handledning med egna klienter/grupper.


Jag har varit med om en stor förändringsresa sedan jag påbörjade min handledarutbildning via Gestaltakademin för ca 7 månader sedan.
Jag gick in i utbildningen med målet att få med mig verktyg för att kunna arbeta med utveckling av både individ och grupper i organisationer. Jag kom ut från utbildningen med ett helt nytt förhållningssätt till mig själv och till min omvärld. Ett nytt sätt att vara i relation till mig själv och omvärlden. Och jag vill dela med mig av mina två största lärdomar…

Anna Reuterswärd berättar i sin blogg om vad handledarutbildningen betydde för henne.

Utbildningen vänder sig
både till dig som redan handleder och vill vässa dina verktyg och till dig som vill börja stödja individer och grupper i den här formen av kompetensutveckling. Du är i dag verksam som chef, ledare, konsult, terapeut, behandlare, utbildare eller liknande. Sökandes bakgrund bedöms individuellt före antagning.

Syfte och mål
– Att ge dig möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handledningsuppdrag.
– Att öka din teoretiska förståelse och medvetenhet om mänskliga drivkrafter, kulturell påverkan, grupprocesser och organisatoriska krafter.
– Att ge praktisk träning i att använda olika verktyg och metoder i handledning.
– Att stärka dig som ambassadör för handledning som en lönsam investering såväl kunskaps- och hälsomässigt som för organisationens resultat.

Omfattning
Programmet omfattar en upptaktsdag, fem tvådagarsmoduler på externat och sex halvdagar handledning i mindre grupper  – sammanlagt 14 dagar under cirka ett år.

Kursträffarna har olika teman som behandlas i teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. I de små handledningsgrupperna får du utrymme för fördjupning och handledning på de egna uppdragen.

Program
Upptaktsdag:
Utbildningens innehåll och krav presenteras. Vi lär känna varandra och bygger grunden för en gemensam kultur. De mindre handledningsgrupperna möts med respektive handledare och går igenom de enskilda handledningsuppdragen.

Modul 1: Fält- och systemteoretiskt perspektiv
Modulen förmedlar fältteorins och systemteorins uppkomst, utveckling, användning och integrering med andra gestaltbyggstenar som fenomenologin. Utifrån gruppens egna erfarenheter utforskar vi möjligheter och fallgropar vid tillämpning i olika sammanhang och i handledningsgrupper.

Modul 2: Utvecklingspsykologiskt och existentiellt perspektiv
Ger grunderna i utvecklingspsykologi, tar upp hur din tidiga historia manifesterar sig i nuet och i förening med kulturella värderingar kommer till uttryck i handledningssituationen. Vi bekantar oss också med de existentiella filosofernas idéer om människans livsvillkor och hur de kan ge inspiration och tillföra infallsvinklar i handledning.

Modul 3: Neuropsykologiskt perspektiv
Utgångspunkt är den moderna hjärnforskningens rön om bl a plasticitet och hot-/stressystemet som undanröjer uppdelningen mellan kropp och själ, arv och miljö. Vi undersöker hur de fysiska betingelserna och kroppens levda fenomenologi påverkar i handledningsrummet med fenomen som kamp- och flyktreaktioner, resonans, självreglering och parallella processer.

Modul 4: Perspektiv på komplexa system i ständig rörelse
Handlar om hur förändringar, organisations- och maktstrukturer, samhällsfaktorer och gruppdynamik påverkar oss. Hur kan du som handledare stödja individer/grupper att förhålla sig till komplexiteten i arbetslivet. Vi tränar bl a på att möta motstånd, använda olika feedbackverktyg och stödjande strukturer för att skapa mening och hålla för påfrestningar.

Modul 5: Integration
Vi rekapitulerar, sammanfattar och integrerar kunskaperna från de tidigare modulerna. De avslutande dagarnas reflektion syftar till att befästa lärandet och öka medvetenheten om din egen utveckling under det gångna året.

Examinationskriterier
• aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro)
• aktivt delta i samtliga 6 handledningstillfällen (ca 20 timmar)
• genomföra 5 st 3-timmars handledning i grupp (15 timmar)
• genomföra 5 timmars individuell handledning fördelat på 2 personer
• hålla en workshop om 1 av perspektiven vid sista tillfället

Kursdatum, 2020/2021
Upptaktsdag: ons 4 november 2020
Kursdagar tors–fre:
modul 1: 18–19 mars 2021 
modul 2: 6–7 maj
modul 3: 2-3 september
modul 4: 11-12 november 
modul 5: under planering 

Sex handledningstillfällen (halvdagar) före och mellan modulerna bokas in gruppvis.

Utbildningsplats 
Hotell Ariadne, Södra Kajen 37, Stockholm.

Kostnad
43 000 kr exkl moms
I priset ingår kursdagar, externat i konferenslokal i Stockholm med fm- och emkaffe. Handledning i mindre grupper vid sex tillfällen.

Antal deltagare
12-16 deltagare

Pedagogiska ledare och handledare:
Marcus Olsson
Monika Trozell

För ytterligare information kontakta Monika: via mail info@monikatrozell.se, tel 070-550 95 40 eller Marcus: marcus.olsson@73gmail.com, tel 073-025 61 30.

Kurslärare
Margareta Berggren
Ulf Grundel
Kinna Person
Lars Övling

Lärarna har olika grundprofessioner men samtliga är utbildade vid Gestaltakademin och har en sammanlagd lång och bred erfarenhet av handledning och utbildning, liksom av psykoterapi, kliniskt behandlingsarbete och utvecklingsarbete i organisationer.

Olika gästföreläsare bjuds också in till varje modul.