Praktisk förändringsledning-kursbeskrivning

Praktisk Förändringsledning genomförs bl a på vackra Frötuna Gård utanför Uppsala

1-ÅRIGT PROGRAM FÖRBEREDANDE PROCESS

Syfte: Säkra ägarskap från deltagarnas närmaste chef och omgivning.

STEG 1 – INTRODUKTION
Syfte: Skapa goda förutsättningar för effektivt arbete under programmets olika steg. Inventera och avgränsa uppdrag som ger deltagarna en arena att tillämpa kunskaperna. Provtryckning i vårt arbetssätt i mindre grupp om fyra personer. 

STEG 2 – KUNSKAPER OM DET MÄNSKLIGA – UTVECKLA ETT NÄRVARANDE LEDARSKAP OCH EN PERSONLIG GRUND
Syfte: Att ge deltagarna goda möjligheter till personlig utveckling och stabilitet i förändringsledarrollen. Öka förmågan att läsa in situationer, observera skeenden uppmärksamt och självmedvetenhet. Utveckla förmåga att skapa god kontakt mellan människor. 

STEG 3 – KUNSKAPER OM GRUPPROCESSER & SYSTEMISKT TÄNKANDE
Syfte: Att uppleva och reflektera över människors sätt att villkora och samskapa gruppgemenskap. Uppleva utveckling till produktiv samverkan i utbildningsgruppen. Se samband, hur detta perspektiv påverkar organisationers effektivitet. 

STEG 4 – KUNSKAPER OM FÖRÄNDRING SOM PROCESS OCH ATT STÖDJA GENOM ETT PROCESSORIENTERAT ARBETSSÄTT.
Syfte: Att stärka förmågan att arbeta med metoder som skapar rörelse framåt, i en sammanhållen process över tid. Att lära och träna på ”intervention” som verktyg (ett fundament inom Gestalt). Att se samband mellan förändringens faser olika modeller kopplat till berörda parters ökande eller minskande engagemang och ägarskap

STEG 5 – LÄRA GENOM ATT GÖRA. PLANERA, KONTRAKTERA, GENOMFÖRA OCH LÄRA AV EN AVGRÄNSAD DEL I ETT ORGANISATIONSUTVECKLINGSARBETE.
Syfte: Att träna på att hantera olika steg i en förändringscykel i ett avgränsat stycke arbete. 

STEG 6 – EXAMINATION, AVSLUTNINGSPROCESS & UPPFÖLJNING
Syfte: Dokumentera och integrera kunskaper samt att ge och få användbar återkoppling för fortsatt eget lärande.