Dialogen i fokus – Det faciliterande och coachande Ledarskapet

– med möjlighet till internationell coachcertifiering (ICF)

Vill du
– bli bättre på att föra verkliga samtal på djupet med människor omkring dig?
– bli skicklig på att leda och facilitera andras dialoger?
– bli skicklig på att föra dialog i digitala sammanhang?
– vara trygg i att du har en egen, personlig bas för att möta andra i svåra och utmanande situationer?
– kunna handskas med egna reaktioner, professionellt och konstruktivt så att det blir en tillgång i mötet?
– dessutom få möjlighet att ta ditt första steg mot en internationell coachcertifiering?
Då är den här utbildningen för dig.

Faciliterande ledarskap – med fokus på dialog är en kvalificerad utbildning som syftar till att ge dig som redan idag arbetar med samtal och möten i organisationer en gedigen grund att stå på. 

Faciliterande ledarskap är en fördjupad utbildning i konsten att arbeta med de egna dialogerna och inte minst bli skicklig på att hantera och facilitera andras möten. Detta är en kompetens som bli mer central framöver och krävs i många roller i takt med att komplexiteten och svårförutsägbarheten i arbetslivet ökar. I och med Corona har även kraven på att vara skicklig i att hantera dialoger i digitala sammanhang ökat. Det kräver en ny kunskap och förståelse som vi lägger en stor vikt på att utforska under kursens gång. Kursen ger dig dessutom en unik möjlighet att bli diplomerad coach, som är första steget i en internationell coachcertifiering (ICF).

I utbildningen integreras teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig bred och användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i olika samtal, oavsett vilken roll du har idag. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du själv är och de du möter, oavsett om ni träffas fysiskt eller digitalt.

Utbildningen vänder sig till dig som
använder dig av samtal och möten i ditt arbete och vill förbättra dialogen för att lyckas i din roll. Du kan vara chef eller ha ansvar för att leda processer i organisationen, jobba med HR-frågor, vara intern- eller externkonsult eller coach, lärare/utbildare, handledare eller terapeut. Kanske är du inget av det ännu, men drömmer om att bli det och ser att detta kan vara ett bra sätt att förbereda dig.

Syfte och mål
Syftet med utbildning är att ge kunskap och förmåga att medvetet facilitera goda dialoger och hållbart resultat i mötet mellan människor och dessutom få möjlighet till att bli diplomerad coach, som är första steget i en internationell coachcertifiering (ICF).

Du får
– mod att verka i det personliga mötet
– trygghet i att möta människor i såväl utvecklande processer som stöd i utmanande och svåra situationer
– förfina och utveckla dina färdigheter i att skapa kvalitativa dialoger där två jämbördiga parter möts med respekt
– verktyg och vana att facilitera dina egna och andras dialoger och därmed skapa psykologisk trygghet i mötet
– grundläggande utbildning för att kunna verka som diplomerad coach med möjlighet till en internationell coachcertifiering (ICF)
– påbyggnad med gestaltverktyg
– personlig utveckling för ökad medvetenhet om dig själv och utveckla din personliga stil
– träna din förmåga i ovanstående även i den digitala kontexten

Omfattning
Utbildningen omfattar 16,5 dagar fördelat på sex fysiska kurstillfällen och 4 digitala träffar utspridda över cirka 1 år. För att träna och tillämpa kunskaperna i reell miljö förväntas du, utöver utbildningsdagarna att:

1. Ha två egna träningsklienter som du träffar fysiskt och/eller digitalt mellan varje kurstillfälle. Minst 5 gånger à 1 timme per klient. Detta är ett viktigt moment för att kunna träna och tillämpa kunskaperna i en reell miljö redan från början. Det ger dig också klientunderlag till en ev. ICF-certifiering. 

2. Gå i egen individuell coachning och terapi. både i form av fysiska och digitala möten för att själv vara medveten om skillnaderna. Minst 5 tillfällen med en gestaltutbildad handledare och 5 tillfällen med en ICF-certifierad coach. Detta är ett viktigt moment för att ge dig stöd i att öka medvetenheten om dig själv och din egen personliga process. 

3. Titta på videolänkar samt läsa litteratur och artiklar för att fördjupa den teoretiska kopplingen

Efter varje kurstillfälle görs en kort skriftlig återkoppling, en så kallad Personal Learning Journal, till kursledarna. Det är ett sätt att fortsätta integreringsarbetet från kursdagarna genom att sätta ord på lärdomarna. 

För att få en internationell certifiering (ICF) krävs följande
– Diplomutbildningen i coachning (denna del är integrerad i utbildningen)
Utöver det behöver du:
– 100 klienttimmar
– 10 timmar mentorcoachning (i syfte att arbeta vidare med den egna personliga och professionella rollen som coach)
– Ett transkriberat inspelat coachsamtal
– Ett webbaserat kunskapstest

Utdrag ur innehåll
Vi växlar teoretisk förståelse, praktisk tillämpning och personlig process. Vi träffas fysiskt och digitalt för att tillsammans utforska skillnader i hur dialog och möten kan upplevas. Vi berör ämnen som;
– perceptionspsykologi och fenomenologin
– gestaltteori och existentiell filosofi
– dialogverktyg; nyfiken öppenhet, aktivt lyssnande, ställa frågor, spegling och fenomenologi
– självkännedom; styrkor, ömma punkter och personlig stil
– att hantera din egen process, känslor och reaktioner
– etiska dilemman och den professionella rollen som samtalspartner
– utforska egna relationer och erfarenheter
– coachningens kärnkompetenser
– coachning i grupp
– utforskande, experimentellt och coachande förhållningssätt
– facilitering i större och mindre grupper
– ge och ta feedback
– kunskap om hjärnan/neuroledarskap
– balansen mellan att utmana och stödja
– stöttande dialoger, systemisk, existentiell och målfokuserad coachning
– medling, konflikter och konsten att sätta gränser
– fördjupande verktyg såsom grafisk facilitetens, sociogram, guidning och stolsarbete
– dilemmahantering, kroppsmedvetenhet och parallellprocesser

Chef: Träna på dialogen och bli en bättre ledare
Chefer leder inte som de tror. De tror att de coachar och återkopplar men i själva verket ger de instruktioner. 
Läs mer här!


Kursdatum och plats, 2022
Nästa kursomgång planeras till 2022.
6 fysiska träffar på internat och externat.
4 digitala träffar på 3 timmar per tillfälle

Antal deltagare
12-16 personer

Kursledare
Malin Sjöberg, utbildad inom Gestaltakademins Organisationsprogram. Sedan 17 år tillbaka verkar hon som organisationskonsult i eget företag med fokus på ledarskapsutbildning, chefs- och grupphandledning samt grupputveckling. Malin är också certifierad (PCC) coach och har sedan 2010 bedrivit coachutbildningar som är godkända och granskade av International Coach Federation och ger möjlighet till en internationell coachcertifiering.
Cecilia Ärlemalm, gestaltterapeut utbildad i Danmark. Sedan 10 år tillbaka verkar hon som organisationskonsult i eget företag med fokus på ledarskapsutbildning, chefs- och grupphandledning samt grupputveckling. Cecilia är gästlärare år 2 vid Gestaltakademins Organisationsprogram med fokus på bl a Dialogiska möten.

Kostnad
Kursavgift
68 000 SEK exkl moms. 
Kostnad för individuell coachning, litteratur samt kost och logi vid internat tillkommer. 

Mer information
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.

Vill du veta mer om programmet eller anmäla dig kontakta Malin Sjöberg på malin.sjoberg@humanresource.se eller Cecilia Ärlemalm på cecilia@arlemalm.se