Certifierad Praktisk handledare

En vidareutbildning till handledare mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, fält- och systemteori samt processlärande. Vidareutbildningen är i en experimentell interaktiv form där du får möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handledningsuppdrag.


Jag har varit med om en stor förändringsresa sedan jag påbörjade min handledarutbildning via Gestaltakademin för ca 7 månader sedan.
Jag gick in i utbildningen med målet att få med mig verktyg för att kunna arbeta med utveckling av både individ och grupper i organisationer. Jag kom ut från utbildningen med ett helt nytt förhållningssätt till mig själv och till min omvärld. Ett nytt sätt att vara i relation till mig själv och omvärlden. Och jag vill dela med mig av mina två största lärdomar…

Anna Reuterswärd berättar i sin blogg om vad handledarutbildningen betydde för henne.

Utbildningen vänder sig till dig som
– har en gestaltutbildning. Gestaltutbildningen ska minst vara en 1-årig utbildning vid ett Gestaltinstitut eller annat utbildningsinstitut som bedöms likvärdigt.
– i rollen som ledare, konsult, handledare, utbildare, behandlare eller i annan form av processinriktat utvecklingsarbete har handledningsuppdrag på individ-, grupp- eller organisationsnivå. 

Syfte och mål

Innehåll och upplägg
Programformen är att du tillsammans med kurskollegor deltar i fem tvådagarsmoduler på externat, samt under fem halvdagar; introduktion och handledning i liten grupp, totalt 13 dagar.

Inför och mellan kursträffarna ges möjlighet till videoinspelade föreläsningar. Träffarna leds av två kurslärare och en gästlärare bjuds in till en av dagarna. Under dagarna delar vi med oss av erfarenheter, fyller på med teorier och verktyg, och därutöver mycket praktisk träning. Mellan kurstillfällena har du egna handledningsklienter både i grupp och individuellt.

Utbildningen sträcker sig över 7 månader. Du kommer att träna på att observera, lära och experimentera i dina egna handledningsuppdrag. Via internet får du stöd, inspiration, artiklar och uppmuntrande påminnelser. Lärare och deltagare motiverar varandra till kontinuerligt lärande. Du följer ditt eget lärande med en reflektionsdagbok.

Certifieringskriterier för Praktisk handledarutbildning
– aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro)
– aktivt delta i samtliga 5 handledningstillfällen (16 timmars handledning i grupp)
– genomföra 5 st 3-timmars handledning i grupp (15 timmars handledning i grupp)
– genomföra 5 timmars individuell handledning fördelat på 2 personer
– hålla en workshop om 1 av perspektiven vid sista kurstillfället

Kursdatum 2018/19
Introduktionsdag 17 augusti kl. 13.00 – 17.00
modul 1: to-fr 13-14 september
modul 2: to-fr 25-26 oktober
modul 3: to-fr 29-30 november
modul 4: to-fr 31 januari -1 februari 2019
modul 5: to-fr 14-15 mars 2019

Ett handledningstillfälle mellan varje modul bokas med handledarna och sker i grupp.

Utbildningsplats
Kurslokal i centrala Stockholm.
Kursen sker i externat och pågår dagtid samt en stund på kvällen.

Antal deltagare
12-16 deltagare

Kursledare, första omgången
Margareta Berggren, leg. psykolog, kliniker, gestaltterapeut, organisationskonsult, f.d. programansvarig O-linjen, lärare T och O.
Ulf Grundel, socionom, organisationskonsult, doktorand MDH som forskar på gestaltteoritillämpningar, f.d. programansvarig O-linjen, Lärare O och T.
Lars Övling, leg. psykolog, kliniker, gestaltterapeut, organisationskonsult, f.d. i ledningen för O-linjen, lärare T och O.

Handledare i programmet, första omgången
Ysse Berntson, gestaltterapeut, social pedagog med vidare utbildning, familjeterapeut, dipl psykodramatiker, traumaspecialiserad
Åsa Forsén, gestaltterapeut, lärare, Imago relationsterapeut, mindfulnessinstruktör, KBT steg 1
Cina Friberg Frank, gestaltterapeut, coach, Somatic Experiencing Practitioner, Imago relationsterapeut
Monica Trozell, gestaltterapeut, leg. psykoterapeut, dipl. handledare, organisationskonsult

Kostnad
Kursavgift 2018/19

40 000 kr exkl moms
SAG- och FGO-medlemmar erhåller 10% rabatt

Utbildningsbeskrivning

Kursmoduler
Under varje kursmodul får du experimentera och träna medvetenhet utifrån olika perspektiv – vilket genererar lärande och praktisk kompetens i dina handledningsuppdrag:

Modul 1 
Handledning ur ett fält- och systemteoretiskt perspektiv
Modulen fokuserar på grunderna i fält- och systemteori, teoriernas bakgrund, framväxt, deras sammanhang, och vad som utmärker dem.
Frågeställningar; Hur kan teorierna förstås och tillämpas – utvecklingstendenser? Hur de kan integreras, med bland annat andra gestaltteoretiska tillämpningar som t.ex. fenomenologi och existentialism?
Vi ser också över möjligheter och fallgropar när det gäller olika tillämpningar beroende på sammanhang.

Syftet med modul 1 är att både ge teoretiska kunskaper och synliggöra deltagarnas tidigare erfarenheter. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande för att öka förståelsen för samskapande utifrån fält- och systemteoretiska utgångspunkter.

Modul 2
Handledning ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Modulen fokuserar på grunderna inom utvecklingspsykologi samt hur kulturella värderingar och beteendemönster etableras och återupprepas. Vi tar även upp hur överlevnadsstrategier och försvar manifesterar sig.

Syftet med modulen 2 är att ge teoretiska kunskaper samt att genom självobservation bli medveten om och förstå hur handledarens historia påverkar i handledningssituationen. Vi arbetar även med att medvetandegöra klientens tendens att tolka situationer och relationer genom sin historiska prägling

Modul 3
Handledning ur ett neuropsykologiskt perspektiv

Modulen utgår från forskning om hjärnans autonoma nervsystem och de neuropsykologiska processer som är centrala i möten med andra människor. Teori och egna upplevelser varvas. Fokus ligger på viktiga fenomen i en handledningssituation så som; parallella processer, resonans, kroppens stress- och försvarssystem och självreglering.

Syftet med modul 3 är att träna och öka medvetenheten om kroppens fenomenologi och ge verktyg för att öka uppmärksamheten på kontinuerliga förändringsprocesser under handledningen. Detta syftar i sin tur till ökad förmågan att se klientens verklighet och stödja hens kompetens och agerande.

Modul 4
Handledning ur ett förändrings- och utvecklingsperspektiv

Modulen fokuserar på att utveckla stödjande strukturer för en utvecklingsprocess inom handledningen. Även teori och träning kring att skapa självorganiserande system. Centrala delar är att använda kontraktering på olika systemnivåer och över tid. Detta ger ramar, riktning och möjlighet till kontinuerlig reflektion över lärande och görande.

Syftet med modul 4 är att använda olika feedbackverktyg, utforskande och processinriktad frågeteknik samt fokusering och koncentration av målbilder. Utforska betydelsen av timing och kontakt i situationen.

Modul 5
Integration

Modulen fokuserar på lärande och integrering utifrån samtliga perspektiv som utbildningen omfattar. Vi arbetar med rekapitulation, sammanfattning, integration, reflektion och lärande.

Syftet med modul 5 är att integrera; att etablera och befästa den kompetens som krävs för att framgångsrikt kunna arbeta som handledare mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, processlärande, samt fält- och systemteori.

Anmälan
Anmälan öppnas när nästa omgång är planerad. 

Mer information
Vill du veta mer om utbildningen kontakta Monica Hagbok via monica.hagbok@gestaltakademin.se eller via 08-10 81 71 eller fyll i formuläret nedan. 

Vi på kontoret når du via växelnumret 08-10 81 71 eller via info@gestaltakademin.se. Du kan även fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vi jobbar alla deltid så svarar vi inte när du ringer lämna gärna ett meddelande så återkommer vi.