Om oss

Gestaltakademin i Skandinavien
Gestaltakademin har sedan 1976 erfarenhet av att ge utbildningar som ger varaktigt resultat, både gällande personlig utveckling och organisationers potential. Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra – oavsett om det gäller privata eller arbetsrelationer. Det är vad gestaltmetodiken bygger på och som vi utgår från i våra utbildningar. Genom träning, spegling, feedback och andra metoder utvecklar våra utbildningar förmågan att hantera komplexitet och dilemman. Organisationsutbildningarna fokuserar även på förmågan att samtidigt ta hänsyn till att organisationer infattar människor.

Våra utbildningar utvecklar förmågan att hantera komplexitet och dilemman och att tillvarata människors hela potential.

Gestaltakademin erbjuder Europas mest heltäckande utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Vårt Terapeutprogram är ackrediterat av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) sedan drygt 10 år. I Europa finns totalt 29 ackrediterade institut som erbjuder gestaltutbildningar. 

Gestaltakademin hade fyra grundare, Janis Missios och Barbro Curman från Barn – och ungdomspsykiatrin, Ulla Westling Missios från Socialt arbete i kommun samt Lasse Norberg socialantropolog och organisationskonsult. De startade med en önskan om något annat och mer för barnen och deras familjer än psykoanalytiskt grundad individualterapi eller beteendeterapi. Den första utbildningsgruppen i gestaltmetodik i Skandinavien bildades på 70-talet och var inspirerad av internationella utbildningar. De lyfte fram människan i sitt sammanhang, där psykisk hälsa inte bara handlar om barndom och uppväxt utan där hela den omgivande världen spelar in i våra möjligheter till växt och utveckling.

Sedan starten 1976 har Gestaltakademin bedrivit utbildning i gestaltterapi och sedan 1986 startade Organisationsprogrammet som en del i Terapiprogrammet. 1991 startade en separat utbildning i organisationsutveckling på gestaltterapeutisk grund. Gestaltmetodiken har visat sig vara en lika väl fungerande metod för utveckling av grupper samt organisationer och företag som för individer.

På kontoret
På Gestaltakademins kontor arbetar verksamhetsledare Per Andersson och kommunikatör/projektadministratör Ellen Mäkipiha.

Vision
Ett meningsfullt liv i en hållbar värld!

Mission
Att bidra till ökad medvetenhet och utveckling av människor, organisationer och samhället.

Vår verksamhet
Gestaltakademin arbetar för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande. Våra kurser och utbildningar riktar sig både till dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som vill tillämpa gestaltmetodiken i din yrkesroll.

Gestaltakademin i Skandinavien (GA) är en ideell stiftelse, som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och lednings- och organisationsutveckling på gestaltteoretisk grund (se nedan). Gestaltakademin ger i dag diplomutbildningar i psykoterapi, coachning, ledning och organisation, samt erbjuder även kortare kurser, seminarier, och internationella program.

Gestaltakademin har också en aktiv roll när det gäller lärande, forskning och utveckling i gestaltteori och gestaltmetodik. Pedagogiken bygger på upplevelsebaserat lärande. Gestaltakademins verksamhet rymmer även viss bokutgivning och spridande av relevant litteratur inom området.

Stiftelsens ändamål (utdrag ur stadgarna) är att
• Uppställa normer för gestaltterapeutiskt kunnande och utövande.
• På ideell grund verka för och bedriva gestaltterapeutisk utbildning.
• Verka för och bedriva annan utbildningsverksamhet enligt den gestaltterapeutiska grundsynen.
• Svara för examination.
• Utfärda bevis på genomgången utbildning och fortbildning för gestaltterapeuter på grundval av teoretiska och praktiska kunskaper samt personliga egenskaper.
• Utöva forskning och anordna kurser rörande allmänmänskliga frågor, psykologisk och terapeutisk verksamhet i syfte att rehabilitera människor samt söka skapa former för mänsklig samlevnad och arbetsgemenskap samt
• Utöva annan därmed sammanhängande eller liknande verksamhet.

Kärnvärden
Medveten närvaro
Ger mig medvetenhet om vem jag är så att jag tar medvetna beslut, ansvarar för de val jag gör, eller undviker att göra.

Autentisk dialog
Jag kommunicerar med och möter mina medmänniskor i en öppen, ärlig och äkta dialog.

Strävan efter meningsfull helhet
Jag ser och accepterar verkligheten som den är just nu och strävar efter att skapa humana, sociala och produktiva sammanhang.

Etisk kod
1. Alla människor är lika mycket värda.
2. Varje människa är en unik och värdefull individ som ska bemötas med respekt.
3. Olikheter ses som en resurs och ökad medvetenhet om olika maktstrukturer eftersträvas. Med maktstrukturer avses nationalitet, etnicitet, genus, sexuell identitet, HBTQ, funktionshinder, ålder, språk, social och ekonomisk status samt andlig/religiös livsåskådning.
4. Alla människor har rätt till självbestämmande.

Gestaltakademins etiska kod är en svensk variant av EAGT:s etiska riktlinjer, vilka Gestaltakademin anslutit sig till.