Hur skapar du balans mellan arbete och fritid?

Chefer behöver egna gränser för att klara det gränslösa arbetet 
Hur skapar du balans mellan arbete och fritid? Hur tar du makten över ditt eget liv? 
Det är kanske lättare sagt än gjort. 
Arbetslivet och chefskapet är oerhört komplext idag och chefen ska kunna så mycket. 
Framtidens arbetsliv ställer höga krav på cheferna som inte bara förutsätts kunna skapa balans i sina egna liv utan också bidra till att medarbetarna kan balansera mellan arbetsliv och privatliv. 

För att ge framtidens chefer redskap att kunna möta de ökade kraven tillhandahåller Gestaltakademin en ny utbildning, ”Personligt ledarskap – för ett mer medvetet ledarskap”, grundat bland annat på den forskning som visar chefers behov av inre gränser. 

Psykologen och forskaren Christin Mellner vid Stockholms Universitet har tillsammans med sina kollegor undersökt hur gränsen mellan arbete och privatliv hanteras. Resultatet visar att de flesta arbetar under hög press och upplever förväntningar på att vara ständigt uppkopplade och tillgängliga. Samtidigt som många, särskilt yngre, uppskattar flexibiliteten i arbetet. Det gäller i synnerhet småbarnsföräldrar som kämpar med att få ihop det så kallade livspusslet.  

Tekniken – mobilen, datorer mm – är i sig inget hinder. Den gör det möjligt att å ena sidan jobba flexibelt men å andra sidan stör den privatlivet. Många brottas därmed med en konstant hög arbetsbelastning.  

Christina Mellners forskning, som är baserad på frågor till närmare 4000 anställda vid fyra olika arbetsplatser i Sverige, pekar på olika strategier för att hantera balansen mellan arbetslivet och privatlivet. Gestaltakademins utbildning ger chefer just verktyg, metoder och teorier för hur man kan öka medvetenheten runt dessa frågor och få en bättre balans i livet.  

Kristina Stensson Ljungdahl och Solveig Warpman är kursledare för nystartat utbildning.

Ny kurs för chefer som söker balans
Det välrenommerade utbildningsinstitutet Gestaltakademin i Skandinavien, med många chefsutbildningar i sitt utbud, startar i vår en utbildning där chefer genom dialog och upplevelser får verktyg att hantera sin roll och dessa balansfrågor. Utbildare är Kristina Stensson Ljungdahl och Solveig Warpman. Båda har egen chefserfarenhet sedan tidigare och har handlett chefer förutom att de själva har gått gedigna beteendevetenskapliga utbildningar vid Gestaltakademin.  

Utbildningen ”Personligt ledarskap – grundkurs för ett medvetet ledarskap” vänder sig till såväl erfarna som lite nyare chefer, börjar i april 2020 och omfattar 15 dagar utspridda på fem tillfällen över sex månader. Den syftar till att ge deltagarna fördjupad personlig och professionell utveckling som chef och ledare. 

Både Christin Mellner, genom sin forskning, och utbildarna Solveig Warpman och Kristina Stensson Ljungdahl understryker hur viktig chefen är i sin roll för att skapa en kultur som stödjer tydliga gränsöverenskommelser och skapar villkor som möjliggör detta.  

I utbildningen vid Gestaltakademin ges deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera över kulturen och normerna på arbetsplatsen.  

Normer är ofta för givet tagna beteenden och därför svåra att upptäcka. De är ju det normala som vi sällan reflekterar över. Vi har lättare att se när något avviker, säger Solveig.  

Christin Mellners forskning understryker hur viktigt ledarskapet är för normbildningen genom rollen som förebild och modell. 

  • Det handlar om hur ledande personer själva agerar och lever och hur de bemöter andras behov av gränser mellan arbete och privatliv. Ett första steg är därför att som ledare själv bli medveten om sina egna gränser och strategier, skriver Christin Mellner i sin rapport. 
    Ledaren måste leva som den lär, helt enkelt. 

Solveig Warpman håller med. 

Det handlar inte bara om chefen som person, utan även om att få syn på normerna, och hur man kan normstäda. Vilka normer har vi på företaget, vilka vill vi behålla och vilka vill vi ändra på. 

Det gränslösa arbetet ger individen möjlighet att kontrollera sin arbetstid och sina arbetsvillkor, menar Christin Mellner. Men det gränslösa arbetet kan få negativa effekter för balansen mellan arbete och fritid. Medarbetarna behöver gränssättningskompetens för att hantera det nya gränslösa arbetet.  

Ledarna behöver tydliggöra målen med hela verksamheten och för individen, ge medarbetarna reellt inflytande, hjälp att prioritera och återkoppling, är slutsatsen i Christins forskningsrapport.  För att åstadkomma detta behöver ledarna bygga upp tillitsfulla relationer till medarbetarna. Ledarna är också själva medarbetare med egna gränssättningsproblem.

Chefsutbildningen på Gestaltakademin ger deltagarna verktyg för hur de bland annat ska föra dialog med medarbetarna genom att de själva får fokusera på dessa frågor men framförallt genom att i en tillitsfull miljö får resonera om det svåra och speciella i att vara chef. Utbildningen höjer deltagarnas gränssättningskompetens samtidigt som de får verktyg att stötta sina medarbetare i gränssättning. De ökar sin förmåga att lyssna och se medarbetarna.  

Många företag är idag bättre på produktionsprocesser, ekonomi, planering och riktlinjer än att jobba med kulturen. De är enkelt uttryckt bättre på det som handlar om vad man ska göra än hur man gör. Kulturen skapar förutsättningar för ledarskarskapet. Samtidigt måste chefer och ledare förstå att de är kulturbärare och behöver bjuda in till delaktighet och dialog med sina medarbetare.  

Många gånger ställs otydliga eller orimliga krav på ledarskapet. I en allt mer komplex värld är det allt viktigare att medarbetarna tar ett självledarskap för att bidra till de gemensamma målen, säger Solveig Warpman.  

Utbildningen hjälper deltagarna att formulera och sortera olika dilemman och problemställningar i vardagen. Hur kan jag bolla tillbaka på andra att ta ansvar. Inte bara kraven på mig som ledare utan även på medarbetare.   Utbildningen ger tid att prata om ledarskapet, hur det är att vara ledare, hur man får till  livspusslet och hur man hittar balansen. Även existentiella frågor får ta plats. Vad är målet med livet och vad är ett gott liv för mig? 

Som chef ska du inte bara vara ett föredöme för medarbetare. Du förväntas också ta många andra roller så som problemlösare och coach, men du behöver få stanna upp och prat om det som är viktigt för dig. Vara i det ovana och prova lite av det ovana. 

Utbildningen utgår ifrån att öka medvetenheten hos deltagarna. Att utforska tillsammans med andra. Att hjälpa till att sortera och formulera. Vad finns det för förväntning på mig som chef? Att hämta kraft, stöd och inspiration från varandra. Att lära av och tillsammans med andra, och samtidigt lära hur jag är i förhållande till andra.  

Förändringar uppstår när människor får möjlighet att utforska sig själva och sin kontext utifrån det som är, utan krav på förändring utifrån av hur det borde vara. När vi får möjlighet att beskriva det och sätta ord på våra tankar och upplevelser sker ett reflekterande lärande, förtydligar Kristina Stensson Ljungdahl. 

Avsikten är givetvis också att skapa nätverk där man kan fortsätta stötta varandra i alla tänkbara frågor. Att bli lyssnad på utan förutfattade meningar, att få bolla idéer och tankar tillsammans med andra kan ge ökad självinsikt och stärkt självkänsla. Det resulterar i ett mer effektivt ledarskap, menar Solveig.   

Gemensamt för Gestaltakademins utbildningar är just att de fokuserar på hur. Hur är jag i kontakt med andra? Hur samskapar vi i arbetslivet och i vardagen? Du får bättre kontakt med andra och dig själv. 

Man kan säga att utbildningen bidrar till att chefen själv blir verktyget eftersom metoder och verktyg integreras i deltagarna. 

 Den här utbildningen kan vara början på en resa, en resa in i dig själv, avslutar Solveig Warpman. 

Text: Kjerstin Oscarson 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.