• open panel
Samskapande organisationer
– att leda och arbeta i komplexa och kreativa sammanhang

1 år

För dig som vill bidra till hållbara människor, organisationer och samhälle

En utbildning som syftar till att skapa större förståelse för hur mänsklig samverkan skapar effektiva organisationer där jobbet blir väl gjort och människor mår bra. Utbildningen utgår både från ett humanistiskt och handlingsinriktat perspektiv och bygger på ett systemteoretiskt synsätt. Därmed läggs fokus på hur olika delar av organisationer, individer, grupper samverkar snarare än hur varje enskild del lyckas med sitt uppdrag. Vi tar avstamp i hur kommunikation och förmågan att skapa kontakt mellan människor är avgörande för välfungerande relationer.
Vi erbjuder en utbildning som vill bidra till organisationer där människor vågar göra annorlunda, vill förändra och utvecklas!

Utbildningen vänder sig till dig som
Är nyfiken, vill utvecklas och öka din förmåga att se komplexitet och bidra till handlingsinriktade och humanistiska verksamheter. Har egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult. Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesroller, uppgifter och behov och vi riktar uppmärksamheten mot både uppgiften, sammanhanget och din personliga utveckling.

Syfte och mål
Utbildningens syfte är att utifrån deltagarnas yrkesroller och uppgifter utforska hur meningsskapande förhållningssätt och teorier kan tillämpas på de olika systemnivåerna individ, grupp och organisation. Målet är att öka deltagarnas kunskap om hur de i sina yrkesroller kan skapa förståelse för helheten av en situation och hur det kan bidra till förändring och utveckling och hur man kan använda sig själv för att åstadkomma detta. Utbildningens resultat, effekter och lärande ska kunna integreras direkt med deltagarens praktiska arbetsvardag.
Vi arbetar utifrån gestaltmetodik som tar sin utgångspunkt i gestaltpsykologi. Metoden, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, stödjer människans förmåga att skapa meningsfulla helheter av separata delar i en upplevelse. Förståelsen för hur dessa delar skapar en helhet underlättar ett handlingsinriktat och humanistiskt förhållningssätt som vi vill lyfta fram som centralt för ett gott ledarskap.

Vad får du med dig?
Du får konkreta upplevelser och insikter du kan använda direkt för att bidra till
• Nyfiket utforskande
• Ökad gemensam förståelse – för nuläge, uppgift, sammanhang och varandra
• Konstruktivt samskapande
• Mer kreativitet och konkreta handlingar
• Verklig förändring och utveckling
• Att hantera paradoxer och dilemman som uppstår i vardagen
• Hur olika perspektiv kan tas tillvara och bidra till bättre lösningar
• Teorier och modeller som du direkt kan använda i din vardag.
• Personlig utveckling i form av ökad medvetenhet om din egen del i helheten och hur du relaterar till andra.
• Ökad förmåga att se hur du och andra påverkar och påverkas av sammanhangen ni befinner er i och hur olika delar av organisationen hänger ihop och kan samverka bättre.

Metod och pedagogik:
Vår utgångspunkt är ett aktivt och gemensamt lärande där vi alla, oavsett om vi är lärare eller kursdeltagare, är erfarna och kompetenta personer som både kan och vill bidra och genom nyfiket utforskande. En viktig aspekt är frågan om etik och moral som bland annat innefattar synen på människan som ansvarstagande aktör och synen på organisation som ansvarstagande aktör i samhället.
Vår pedagogik är interaktiv och experimenterande där vi blandar korta föreläsningar och inspel med samtal, reflektioner och övningar i mindre grupper eller i helgrupp för att stödja ett praktisk och användbart agerande i deltagarens arbetsvardag. Kursledningen bidrar med modeller, teorier och erfarenheter. Olika gästföreläsare/lärare bidrar under vissa kursmoduler.

Kursdatum 2017, framflyttad kursstart:
16 – 19 maj
22 – 25 aug
17 – 20 okt
28 nov – 1 dec
20 – 23 februari, 2018

Utbildningsort
Roslagens skärgård, Ekskäret.
Platsen har vi valt noga utifrån hur Ekskäret är en miljö som inspirerar och är skapat utifrån värderingar vi delar kring ledarskap, personlig utveckling och samhällsförändring. www.ekskaret.nu

Kostnad
Kursavgift: 72 500 SEK inkl. moms (58 000 SEK exkl. moms)
Kostnad för kost och logi på internat tillkommer

Ansökan
Sista ansökningsdag: 1 april 2017
Ansökningsformulär
Vi tar emot ansökningar löpande

Kursledare/lärare
Ansvariga för utbildningen är Ulf Grundel och Lena Mc Evenue som båda är utbildade på Organisationslinjen på Gestaltakademin och har gedigen erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom såväl näringslivet, offentlig sektor som idéburna organisationer. Gästlärare kan komma att bidra under enstaka moduler.

Mer information
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.
Vill du veta mer om programmet kontakta Ulf Grundel på ulf.grundel@telia.com eller på mobil 070-482 73 13. Lena Mc Evenue når du på lenamc@telia.com eller på mobil 0735-003 001.

Mer information om kursinnehållet

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012