• open panel
Relationens betydelse i professionen
Fortbildning med grund i Gestaltmetodik och praktiskt lärande

10 dagar

Det viktigaste jag fått med mig är hur viktig relationen/mötet är för vår egen existens, men tillika i översättning inom organisationen, gruppen – affärsområdet. Där det är den egentliga förutsättningen för ett ’framgångsrikt’ arbete, resultat och mål.
Christine Sundén, Rekryteringsansvarig, Bonnier News

På vilket sätt bidrar jag till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir? Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Är du nyfiken på hur du kan du skapa förutsättningar för relationers växande och utveckling?

Syfte och mål
• Utbildningens syfte är att deltagaren på sin arbetsplats ska kunna skapa förutsättningar för öppna, tillits- och meningsfulla möten mellan människor.
• Utbildningen vill förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer.
• Utbildningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan bidra och skapa förutsättningar för människors utveckling och potential.

Utbildningen vänder sig till dig som
• arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka)
• arbetar som chef, ledare eller konsult och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt
• vill öka din medvetenhet om dig själv och därmed utveckla dig i din professionella roll

Innehåll och upplägg
• Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete användas för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen.
• Genom upplevelsebaserat lärande får deltagaren ökad medvetenhet om sig själv som instrument och kan därmed utveckla sin professionella roll. Gestaltmetodiken har ett relationellt perspektiv och frågeställningen – vem är jag, vem blir jag, hur är jag, hur blir jag och vem är du, vem blir du, hur är du, hur blir du?– löper som en röd tråd genom utbildningen.
• Vi använder oss av gruppens egen process, vilket ger möjlighet till autentiska möten, att bli uppmärksammad av andra och att träna på att kunna ge och ta emot respons på det.
• Teoriinslagen ger kunskap om den gestaltteoretiska grunden – kontakt – och vad det betyder.
• Teoriinslag av existentialism, dialogfilosofi, gestaltpsykologi,
kroppsmedvetenhet, fältteori och fenomenologi.

Utgångspunkt
Gestaltteorins grundläggande värderingar är att människan är en helhet, med kropp, själ, tankar och känslor. Människan formas i relation till sin omgivning – socialt, etniskt, psykiskt, fysiskt, sexuellt, andligt och till sitt genus – och är medskapare i andra människors existens genom sitt sätt att vara och agera. I nuet finns både våra erfarenheter, vår historia och våra föreställningar om framtiden. I gestaltmetodiken arbetar vi med att öka medvetenheten om hur vi påverkas av detta för att skapa förutsättningar till autentiska möten och i förlängningen bidra till utveckling och förändring.
Det relationella perspektivets etiska grund bygger på att människan vill kontakt, vill känna sitt värde, vill utvecklas, vill gemenskap och vill göra sitt bästa.

Program
Utbildningen startar vintern -18 och omfattar 10 dagar under fyra tillfällen. Vi startar och avslutar med internat (fre-sön) för att fördjupa grupprocessen och det upplevelsebaserade lärandet. Där emellan är det 2 + 2 dagar i externat.

Mellan kursveckorna har deltagarna till uppgift att på hemmaplan arbeta och reflektera kring sina lärandemål.

Kursdatum och utbildningsort
Kurstillfälle 1. Internat 19-21 jan 2018 Stockholm
Kurstillfälle 2. Externat 5-6 mars Gestaltakademin, Stockholm
Kurstillfälle 3. Externat 23-24 april Gestaltakademin, Stockholm
Kurstillfälle 4. Internat 15-17 juni Stockholm

Kursledare/lärare
Yvonne Jernberg: MSc Gestalt Psychotherapy, Socionom och handledare, ava59@live.se

Ia Mårtensson-Astvik: Leg. Psykoterapeut, Dipl. Gestaltterapeut (GA), Socialpedagog, ia@iamastvik.se

Kostnad
Kursavgift 28 000 SEK exkl. moms (Early-bird rabatt 4 000:- om söker före 1 oktober)
Kostnad för kost och logi på internat tillkommer

Antal
Max 16 deltagare

Ansökan
1 december 2017
Ansökningsformulär

Early-bird-rabatt: Sök senast 1 oktober och erhåll 4 000 SEK rabatt!Christine Sundén, rekryteringsansvarig Bonnier News

– artikel Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations magasin ducatus nr5.2016quote openPaletten av olika personliga beteenden, reaktionsmönster och strategier, inom gruppen, gav mig en ännu tydligare karta över mina egna styrkor och utvecklingsområden. Jag blev lugn och glad inombords av att så olika människor, till temperament och bakgrund, verkligen verkade uppskatta och använda oss av varandra. I en tid kantad av tillitskrascher växer quote closeoptimisten i mig.
Bodel Norrby, jägmästare och organisationskonsult, iTurgor Management


quote openVi vänder oss till alla som möter andra männisquote closekor i sitt yrke.
Ia Mårtensson-Astvik berättar om den nya utbildningen


quote openEn viktig och insiktsfull utbildning med tyngd på relationens betydelse iquote close professionalism.
Anita Carlsson, verksamhetschef, Film i Dalarna/ Landstinget Dalarna

               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012