• open panel


Samtliga masteruppsatser

Nedan presenteras samtliga Masteruppsatser grupperade efter tema och sorterade på titel i alfabetisk ordning.


Arbetsmiljö, hälsa och läkande processer
Titel Författare År O/T
Arbetsmiljö, hälsa och produktivitet i en lokal facklig organisation. Ulf Grundel
ulf.grundel@telia.com
2005
O
Chefers upplevelser under sin avgångsprocess – en fenomenologisk studie om chefers upplevelser under avslutet, övergången och nystarten. Weronica Dahlén
weronica.dahlen@vgregion.se
2004
O
Efter uppsägning – reaktioner under ytan hos dem som blev kvar. Agneta Lundgren
agneta@aspiroorganisation.se
2004
O
En fenomenologisk studie i de utsattas upplevelser av dold mobbning på arbetet. Chris Berardi
chris@presenza.se
2001
T
En heuristisk fenomenologisk undersökning av vardagslycka. Birgit Off
birgit.off@telia.com
2004
T
En resa från tomhet till kontakt – vad är det i terapi som hjälper vid depression? Nina Ulvelius
nina_ulvelius@hotmail.com
2007
T
Ett anhörigperspektiv på utmattningsdepression – en fenomenologisk studie om svårigheter och hur dessa hanteras. Maria (Ia) Holm
mariaholm@me.com
2008
T
Faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet i arbetslivet. Britta Nyberg
britta.nyberg@uadm.uu.se
2005
O
Fra utmattelse till opplevelse av energi – En studie om hva som har bidratt till energi hos personer som har kjent seg utslitt og utmattet. Gro Sandven
grosandv@online.no
2005
T
Från frisk till sjuk – en fenomenologisk studie av de psykosomatiska symtomens uppkomst. Britt Bragée
britt@bragee.se
2001
T
Gestaltpsykoterapi utifrån en stressrelaterad livssituation
- några patienters upplevelser.
Ing-Marie Svedin
imsvedin@gmail.com
2006
T
Gestaltterapeuten och stressen, en studie om förhållningssätt till stressrelaterad ohälsa. Monika Trozell
info@monikatrozell.se
2007
T
Hur uttrycker sig kärleken i den svenska industrin? En studie av vad anställda i ett industriföretag upplever som uttryck för kärlek i den egna organisationen.. Carina Livh
carina.livh@actea.se
2012
O
Kan karriär- och livsplanering minska upplevd stress. Maria Kroll
maria.kroll@telia.com
2004
O
Läkelseprocesser – Modet att sörja och förmågan att släppa taget. Ulrika Frankmar
frankmar@ind-org.se
2005
T
Mitt liv i LIV – en studie om att skapa mening och sammanhang bland landstingsanställda. Susanne Forslund
susanne.forslund@liv.se
2006
O
Psykosomatik. Gerd Lindström 2001
T
“Sträckbänken” –dilemmasituationer för rödakorsetkonsulenter. Christina Rahmn
christina.rahmn@gmail.com
2006
O
Upplevd förändring efter utmattningsdepression. Stina Stemme
stina@stemme.se
2008
T
Vad är avgörande för en framgångsrik tillfrisknandeprocess – en kvalitativ intervjustudie. Leif Norlin
leif@norlinopartners.se
2008
O
Vad är det i behandlingen som hjälper vid samlagssmärta - en fenomenologisk studie av vad som var läkande. Eva Gram
eva.gram@gestaltterapeuter.se
2007
T
Vad är det som läker i gestaltterapi? –En studie av människors upplevelser av hjälp/läkning vid rehabilitering av utmattningssyndrom. Rosita Persson
persson.rosita@gmail.com
2003
T
Vägen till svartsjukan - en studie av de upplevelser och reaktioner som föregår en svartsjukeattack . Bright Ebenezer
bright@ebenezer.se
2005
T


Bemötande inom vård och omsorg
Titel Författare År O/T
Det kan aldrig bli som förr. En studie av äldre personer med diabetes och deras upplevelse av vård i hemmet. Ann-Christine Wretman
anki.wretman@telia.com
2007
O
En fenomenologisk studie om hur kvinnor upplevt perioden från upptäckt av bröstcancer till diagnos. Carina Sjöstedt
carina.sjostedt@nacka.casco.se
2008
O
Kan gestaltterapi vaere en metode for brukermedvirkning? Elin Söreide Brekke 2003
T
Möten inom vården – en analys med fokus på amningens betydelse med hjälp av energicykeln. Sofia Zwedberg
sofia.zwedberg@zp.se
2005
O
Möten med ungdomar – En studie av behandlingsassistenters upplevelser, när de bidrar till att göra ett behandlingsarbete som leder till utveckling för ungdomar. Yvonne Jernberg
ava59@live.se
2005
T
Mötet mellan distiktsläkare och patient - en fenomenologisk studie om distriktsläkarens positiva upplevelser i mötet med patienten. Eva Bergholtz
evabergholtz@hotmail.com
2005
T
Mötet mellan föräldrar och personal på ett utredningshem. Agneta Brunesson
agneta.brunesson@telia.com
2001
T
Pilotstudie Basen. Jesper Peter Rasmussen 2004
O
Professionella hjälpares syn på sin egen hälsa – en fenomenologisk studie. Anne Kinghed Forsgren
anne.kinghed-forsgren@esculapen.se
2004
T
Relasjon som metode – en studie om hvordan personalet på et familiesenter bruker relasjonen til beboerne som arbeidsmetode for å öke deres omsorgskompetanse. Kathrine Bille
trine_bille@hotmail.com
2003
T
Upplevelsen av meningsfullhet hos behandlingspersonal på ett behandlingshem. Tanja Christensson
tanja.christensson@telia.com
2005
T
Uppmärksamheten på patientens egna förståelse och upplevelse i mötet - sett ur den behandlande personalens perspektiv. Christina Rongedal
kicki@christinarongedal.se
2010
T
Vi er da alle mennesker - Erfaringer med brukermedvirkning ved ett distriktpsykiatrisk senter. En fenomenologisk studie. Per Tore Iversen
per.tore.iversen@nenett.no
2010
T


Beroende och ätstörning
Titel Författare År O/T
Alkoholbehandlare. En studie av faktorer för denna grupps överlevnad i yrket. Ulla Stenwall
kari@gestalter.se
2006
T
Att tillfriskna från Bulimia Nervosa. En fenomenologisk studie. Kari Elise Slinning
kari@gestalter.se
2006
T
Gruppens betydelse – fenomenologisk studie om betydelsen av gruppverksamhet för ungdomar med missbrukande förälder/föräldrar. Elisabeth von Sydow 2007
T
I motet med spiseforstyrrede klienter. Hvilke fölelser kan uppstå hos gestaltterapeuter i ett terapeutiskt samarbete med spiseforstyrrete klienter? Bianca Schmidt 2006
T
Medberoende och gestaltpsykoterapi. Sirpa Husko
sirpahuusko@home.se
2007
T
Medberoende som överlevnadsstrategi – en fenomenologisk studie om hur vuxna barn till alkoholister upplever att frigöra sig från medberoende. Lena Johansson
lena.johansson.gtc@gmail.com
2008
T
Rehabilitering av rusavhengige menn: En metamorforse av; Kroppsfornemmelser, fölelser og identitet. Nils Bekkevold
bekknils@online.no
2006
T
Vad berättar föräldrar med missbruk om sina erfarenheter av föräldraskap och återanknytning med sina barn? - En minnesresa i fokusgrupp. Eva Leandersson 2007
T


Chef- och ledarskap
Titel Författare År O/T
Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Christina Källberg
christina.kallberg@mse.dll.se
2001
T
Att arbeta på fält är att vara i fält. En studie om stöd och ledarskap på en Svensk ambassad i Afrika. Niclas Thalén
niclas.thalen@sida.se
2007
O
Att leda på distans – en studie om framgångsfaktorer och hinder. Marie Smedbro
marie.smedbro@gu.se
2008
O
Att leda samordnat. En studie av en ledningsgrupps utvecklingsresa mot ett samordnat ledarskap. Kristina Vejbrink
kristina.vejbrink@lyhra.se
2012
O
Att möta och bli mött –
En fenomenologisk studie om samspelet chef/medarbetare i samband med medarbetarens återgång i arbete efter en lång tids sjukskrivning.
Carina Friberg Frank
satsang@comhem.se
2006
T
Att vara klämd emellan – en studie om mellanchefers klämdhet och strategier för att hantera den. Wiveca Green
wiveca.green@comhem.se
2008
T
Chefers upplevelser under sin avgångsprocess – en fenomenologisk studie om chefers upplevelser under avslutet, övergången och nystarten. Weronica Dahlén
weronica.dahlen@vgregion.se
2004
O
Chefsarbete efter en ägarförändring. En studie av hur chefer upplever att förutsättningarna för att vara chef har förändrats sedan företaget har fått nya ägare. Elisabeth Svensson
elisabeth.svensson@sellete.se
2007
O
Co-coaching – ledarutveckling på gestaltisk grund, förutsättningar och fallgropar. Helena Nilsson Friberg
helena.nilsson2@ikea.com
2009
O
En svår beslutssituation. Ulrika Hagbarth
ulrika.hagbarth@gmail.com
2010
T
Ensam kvinna i ledningsgrupp – en studie i maktlöshet – en fenomenologisk studie av kvinnliga ledares upplevelse av att vara i minoritet i en ledningsgrupp. Kim Loeld
kim@loeld.se
2008
O
Gestaltbaserat ledarskap? En studie av gestaltutbildade chefers ledarskap. Susanne Markovska
susanne.markovska@telia.com
2009
O
Gestaltterapi och ledarutveckling – en studie av individers uppfattningar om lärande och utveckling i ett gestaltbaserat ledarutvecklingsprogram. Katharina Arenvi
katharina@arenvi.se
2004
T
Gestalt-therapy-based leadership-development. Karen Tobiasen 2010
T
Hur upplever chefer att möta medarbetare i kris? Anette Karlsson Wessman
anette.wessman@folksam.se
2008
O
Individuell chefshandledning på gestaltisk grund. Kirsi Glumoff 2001
T
Investeringsprocess för Affärsänglar Struktur, process eller ”magkänsla” – eller alla tre? Samtidigt! Hur då? Gunnar Bergstedt 2008
O
Ledarskap inom personlig assistans, assistansanvändarens erfarenhet av arbetsledarrollen. Suzanne Elmquist
suzanne.elmqvist@gmail.com
2009
O
Ledarskap och skam. Lennart Kågström
lennart@barfota.se
2010
O
Ledarskap via golf som metafor – Undersökning om golf kan erbjuda ett lärande för att utvecklas som ledare. Åke Johansson
ake@amaware.se
2005
O
Ledarskiften - familjeföretagens dilemma. Anette Berg
anette.berg@vivaldi.se
2010
O
Medarbetarsamtal – till vilken nytta? Anette Karlsson
anetkarlsson@gmail.com
2006
O
Poltiskt ledarskap – En studie av hur presidieledamöter kan uppfatta och beskriva sitt ledaruppdrag i det politiska systemet. Jeanette Olsson 2005
O


Förändringsledning och förändringsarbete
Titel Författare År O/T
Att leda en förändring - en fenomenologisk studie av medarbetares delaktighet i ett förändringsarbete. Lisbeth Lunde
lisbeth.lunde@stericsson.com
2008
O
Drömmar och drivkrafter från dröm till förverkligande. Teresa Schmiterlöw
tschmiterlow@yahoo.se
2009
O
Erfarenhet och upplevelse av genomförda förändringar i en industriell organisation. Tony Sjöstrand
tony.sjostrand@sandvik.com
2011
O
Ett minne för livet – Upplevelser av Gestaltorienterat förändringsarbete i en organisation. Ulf Zwedberg
ulf.zwedberg@zp.se
2005
O
Från offentlig till privat - röster under vakuumperioden. En studie om chefers upplevelser och erfarenheter under en förändringsprocess. Annika Elm
annika.elm@sll.se
2010
O
Från ord till handling i en förändringsprocess. Ulla-Britt Åstrand
ullabritt.astrand@comhem.se
2005
O
Förvirring, dialog & mening, Effekter av dialoger om nuläget under en pågående genomgripande förändring. Johan Holm
johan.holm@gro.nu
2009
O
Hindrande krafter för motivation till förändringar bland operatörer. Håkan Nilsson
hakan.nilsson@sandvik.com
2011
O
Ledarskap i ett kaotiskt fält – några chefers kamp i en förändringsprocess. Cristina Fabo Jonsson
fabojonsson@yahoo.se
2004
O
Stödjande Miljö vid kulturförändring i ett stålföretag. Jonas Renström
jonas.renstrom@sandvik.com
2007
O
Udvikling – ”A Never Ending Story”. Dorthe Palmvang
toftegaard@post.tele.dk
2007
O


Gestaltterapi - individ, par och grupp
Titel Författare År O/T
A Phenomenological Study of the Impact of Shaming on the Self Developmental Process in Gestalt Therapy Training. Bjørg Tofte 2001
T
Att bli styvmamma, balansgång i ett minerat fält. Malin Norrvi
malin@malinnorrvi.se
2009
T
Att inte minnas. Bengt Hansson
gestaltterapi.peter@hotmail.com
2004
T
Berättelser om gestaltterapeutisk parterapi, Vad får ett par att komma till parterapi och vad hjälper i parterapi. Jens Mebius
jens@humanprocess.se
2009
T
Du blir aldrig färdig och det är som det ska – en studie om vuxnas identitet. Maria Delmar
maria@vikhogutv.se
2004
T
Effektvärdering av gestaltterapi i grupp. En pilotstudie för utvärdering av genomgången grundkurs med avseende på hälsa, livskvalitet och depression.
.
Ingrid Karhu
ingrid@nomena.se
2007
T
Fältets påverkan och narcissistiskt beteende. Hur reflekterar verksamma gestaltterapeuter? UllaCarin Andersson
ullac.andersson@gmail.com
2011
T
Gestalt Approaches to Psychotic Thinking in Individual Therapy. Sidse Arnfred 2009
T
Gestaltterapi vid borderlineproblematik eller Paradoxal gestaltterapi. Katarina Eriksson Fagerberg
katarina.ef@gmail.com
2009
T
Glasväggen – En studie av gestaltterapi med par där ena parten har en livshotande sjukdom. Kristina Elgenstierna (Lindberg)
info@gestaltstudion.se
2005
T
Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? Renske Renkema
info@vadare.se
2011
T
Hur kan jag som gestaltterapeut beskriva och förklara mitt arbetssätt med drömmar? Susanne Thrane
s.thrane@telia.com
2001
T
Kroppen etterlyses! En eksplorativ undersokelse av hvordan gestaltterapeuter anvender kroppen i terapirommet. Grethe Rönning
grethe@ga-terapi.no
2006
T
”Moments of Meeting”- vilken roll spelar de i vad klienter i gestaltterapigrupper upplever som särskilt helande/utvecklande? Mikael Curman 2001
T
The Practice of self-disclosure in Gestalt therapy. Mats Hilte
mats.hilte@soch.lu.se
2010
T
Touch or no Touch - An interpretative phenomenological analysis of gestalt therapists and their experiences with physical touch in the therapeutical session. Torben Pedersen
torbenp1@gmail.com
2010
T
Upplevelsen av variationer i egen energinivå. Anders Eriksson
erland.hb@swipnet.se
2001
T
Vad händer i kroppen på en gestaltterapeut i mötet med klienter och hur använder terapeuten det som händer? Eva MacArthur
e.macarthur@telia.com
2006
T
Vilken betydelse har autentiska möten i psykoterapi och hur kan de identifieras? Åsa Forssén
asaforssen@hotmail.com
2005
T


Grupp och medarbetare
Titel Författare År O/T
Att resa in i ett samtal – om coaching på gestaltisk grund i näringslivet. Helena Arvas
helena.arvas@home.se
2006
O
Det inledande mötet - en fenomenologisk studie av gruppmedlemmens upplevelse av det inledande mötet med processledare. Stefan Gunnarsson
stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se
2005
O
Det som støtter og hindrer medarbejdernes idéskabelse. Michael Watson
michael.watson@nordea.com
2012
O
Fortellinger fra en speciel mödregruppe. Lone Siert 2007
T
Gestaltisk grupphandledning i ett industriföretag. David Strömbom
david.strombom@sandvik.com
2010
O
Gruppen som inte ville avsluta. Eva Dellemyr
eva.dellemyr-larsen@svenskakyrkan.se
2009
O
High Performing Teams. Öppenhet och tillit som grund för hantering av komplexa frågor - I ett ledningsgruppsteam i Indien. Tommy Sandin
tommy.sandin@hlc.re
2010
O
Jaget och laget. Lagets betydelse för individens prestation En fältstudie av Svenska Friidrottslandslaget. Peter Alterling
peter.alterling@euromail.se
2007
O
Järnpolare – Två pojkars självutveckling och framväxande vänskap – en case study. Margareta Sverkersdotter
sverkersdotter@spray.se
2004
T
KIM hos Polisen. En hypotesprövande studie om effekter av förhöjd systemisk medvetenhet inom Polismyndigheten i Västernorrlands län. Bente Kaj Henriksson
bente.henriksson@perspektiv.se
2007
O
Lärande och delaktighet i lean production - en studie av två arbetslag i ett verkstadsföretag. Jan Svärd
jansvard.org@gmail.com
2005
O
Medarbetarskap. Från inlärd hjälplöshet till engagerat ansvarstagande – en studie om de goda medarbetandets förutsättningar. Ulrika Kärrvall 2006
O
Meningsskapande inom stödjande nätverk. Elsa Lidén
elsa.liden@coachpool.se
2007
O
Processhandledning – upplevelse, förändring, ansvar. Kerstin Schenk 2005
T
Påverkan hos vuxna som har förlorat en förälder som barn, med extra fokus på kontakt i arbetslivet. Susanna Törneman
susanna.torneman@telia.com
2006
O
Samskapandet om dialogen i dialogen, En interaktiv studie vid Sveriges Radio. Kjerstin Oscarson
kjerstin.oscarson@sr.se
2008
O


Intersektionalitet, etik och kultur
Titel Författare År O/T
007 Med rätt att förändra kulturen. Jeannette Eidmann
jeannette.eidmann@telia.com
2006
O
”Att hitta hem – om mötets betydelse.
Vilken betydelse har individens självupplevelse och kontaktform för processen att lämna hemlandet och att känna sig hemma i det nya landet?
Marita Westdahl 2004
T
Begreppet integration i psykoterapeutisk praxis – en studie av integrationsbegreppets tillämpning och innebörd i gestaltterapeutisk, psykoanalytisk o kognitiv-beteendeterapeutisk praxis. Arne Arnesen
arne.arnesen@glocalnet.net
2004
T
“Det som upplevs I sinnet stannar I minnet”. En studie om interaktiva metoder och processer I arbete med jämställdshetsintegrering. Katarina Olsson
katarina@scenkraft.se
2010
O
En fråga om klass – en studie om betydelsen av synliggörande av underliggande maktstrukturer. Ulrica Ambjörn
ulrica.ambjorn@telia.com
2009
O
En värld - En Gestalt; En undersökning om ett företags arbete med CR socialt ansvarstagande. Zenita Toftgård Lundin
zenita.toftgard@glocalnet.net
2011
O
Ensam kvinna i ledningsgrupp – en studie i maktlöshet – en fenomenologisk studie av kvinnliga ledares upplevelse av att vara i minoritet i en ledningsgrupp. Kim Loeld
kim@loeld.se
2010
O
Gestaltterapi och kön –Gestaltterapins möjlighet att vara en postmodern/genus-medveten terapiform. Maya Kerosuo
mkerosuo@hotmail.com
2004
T
Hur kan den polära människosynen inom gestalt tolkas? – en litteraturstudie. Lennart Bernhardtson
lennart@hikurangi.se
2005
O
”Identitetens dialektik – en studie om dubbel etnisk identitet hos adopterade, som har ett utländskt utseende, men är svenskar. Elisabeth Egeland 2004
O
Stödjande Miljö vid kulturförändring i ett stålföretag. Jonas Renström
jonas.renstrom@sandvik.com
2007
O
TYDLIG VÄRDEGRUND. Erfarenheter från fem chefer i ett företag. Fredrik Lundin
fredrik.lundin@gestalthuset.se
2012
O
Vilket hinder/stöd upplever implementatörerna vid införandet av värderingsförändrande program? Stefan Klingsbo
stefan.klingsbo@telia.com
2006
O


Teori, utbildning och pedagogik
Titel Författare År O/T
A Comparative study between gestalt developmental field theory and attachment theory. Peter Walfridsson 2007
T
Awareness-mindfulness. Likhet – olikhet. En jämförande studie om likheter och olikheter i begreppen awareness och mindfulness som de uppfattas av några ”brukare”. Berit Engström
berit@medvetenkontakt.com
2007
O
Effects of Buddhist meditation on Gestalt therapists: a qualitative study. Olivier Winghart
o_winghart@yahoo.com
2008
T
Familjekonstellationer I gestaltterapeutiskt arbete - Ögonblick när Bert och Fritz möts!? Christel Segander
christel@lotsudden.se
2006
T
FÄLT & SYSTEM antingen eller – eller både och? – en studie i hur gestaltkonsulter och gestaltlitteratur ser på begreppen. Karin Grönberg
karin@facilitering.com
2008
O
Gestalt i skådespelarutbildningen – ett sätt att klara teaterns och livets många roller. Irene Grönwall
irene.gronwall@telia.com
2005
O
Gud i själavård och psykoterapi – en kvalitativ studie om hur präster/pastorer som även är utbildade inom psykoterapi uppfattar själavård och psykoterapi. Birgitta Lindgren
birgitta.lindgren@gestaltdialog.se
2005
T
Hur kan gestalt bli en mer aktiv del av mitt arbete som konsult – en studie av mig själv. Monica Hjort von Zeipel
monica.hjvz@gmail.se
2009
O
Hur visar sig kontakt? En undersökning av hur gestaltkonsulten kan uppleva och tolka kontakt mellan människor. Helena Ström
helena.strom@kultivera.com
2006
O
Impro & Gestalt En upptäcktsresa genom två kunskapsområden. Cecilia Winrow
cecilia.winrow@uadm.uu.se
2007
O
Intuition. Helle Carstensen
helle.vibeke.carstensen@hav.regionh.dk
2010
O
Kvalitativ interviewundersögelse. Forventninger, holdninger og utbytteved deltagelse i psykoterapeutisk utdannelse. Peter Engelbrecht Nielsen 2006
T
Lärares aktivitet och återhämtning – en fenomenologisk studie. Ann-Sofie Romlin
romlin@gestaltterapeuter.se
2004
T
MODSTAND Et fenomenologisk studie af underviseres oplevelser og handlemuligheder i det voksenpedagogiske felt. Helle Marstal 2008
O
På vej mod en sangterapi – et studie af kontaktkompetencen konfluens i sangundervisningsprocesser. Trine Dansgaard
tri.dan@mail.dk
2004
T
Upplevelser I naturen. Gestaltteoretisk analys av 6 personers berättelser. Robert Mowitz
robert.mowitz@gestaltifokus.se
2006
T
Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Elisabet Eriksson
ruth.elisabet@hotmail.com
2007
T
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012