• open panel


Intersektionalitet, etik och kultur
Titel Författare År O/T
007 Med rätt att förändra kulturen. Jeannette Eidmann
jeannette.eidmann@telia.com
2006
O
”Att hitta hem – om mötets betydelse.
Vilken betydelse har individens självupplevelse och kontaktform för processen att lämna hemlandet och att känna sig hemma i det nya landet?
Marita Westdahl 2004
T
Begreppet integration i psykoterapeutisk praxis – en studie av integrationsbegreppets tillämpning och innebörd i gestaltterapeutisk, psykoanalytisk o kognitiv-beteendeterapeutisk praxis. Arne Arnesen
arne.arnesen@glocalnet.net
2004
T
“Det som upplevs I sinnet stannar I minnet”. En studie om interaktiva metoder och processer I arbete med jämställdshetsintegrering. Katarina Olsson
katarina@scenkraft.se
2010
O
En fråga om klass – en studie om betydelsen av synliggörande av underliggande maktstrukturer. Ulrica Ambjörn
ulrica.ambjorn@telia.com
2009
O
En värld - En Gestalt; En undersökning om ett företags arbete med CR socialt ansvarstagande. Zenita Toftgård Lundin
zenita.toftgard@glocalnet.net
2011
O
Ensam kvinna i ledningsgrupp – en studie i maktlöshet – en fenomenologisk studie av kvinnliga ledares upplevelse av att vara i minoritet i en ledningsgrupp. Kim Loeld
kim@loeld.se
2010
O
Gestaltterapi och kön –Gestaltterapins möjlighet att vara en postmodern/genus-medveten terapiform. Maya Kerosuo
mkerosuo@hotmail.com
2004
T
Hur kan den polära människosynen inom gestalt tolkas? – en litteraturstudie. Lennart Bernhardtson
lennart@hikurangi.se
2005
O
”Identitetens dialektik – en studie om dubbel etnisk identitet hos adopterade, som har ett utländskt utseende, men är svenskar. Elisabeth Egeland 2004
O
Stödjande Miljö vid kulturförändring i ett stålföretag. Jonas Renström
jonas.renstrom@sandvik.com
2007
O
TYDLIG VÄRDEGRUND. Erfarenheter från fem chefer i ett företag. Fredrik Lundin
fredrik.lundin@gestalthuset.se
2012
O
Vilket hinder/stöd upplever implementatörerna vid införandet av värderingsförändrande program? Stefan Klingsbo
stefan.klingsbo@telia.com
2006
O
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012