• open panel


Grupp och medarbetare
Titel Författare År O/T
Att resa in i ett samtal – om coaching på gestaltisk grund i näringslivet. Helena Arvas
helena.arvas@home.se
2006
O
Det inledande mötet - en fenomenologisk studie av gruppmedlemmens upplevelse av det inledande mötet med processledare. Stefan Gunnarsson
stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se
2005
O
Det som støtter og hindrer medarbejdernes idéskabelse. Michael Watson
michael.watson@nordea.com
2012
O
Fortellinger fra en speciel mödregruppe. Lone Siert 2007
T
Gestaltisk grupphandledning i ett industriföretag. David Strömbom
david.strombom@sandvik.com
2010
O
Gruppen som inte ville avsluta. Eva Dellemyr
eva.dellemyr-larsen@svenskakyrkan.se
2009
O
High Performing Teams. Öppenhet och tillit som grund för hantering av komplexa frågor - I ett ledningsgruppsteam i Indien. Tommy Sandin
tommy.sandin@hlc.re
2010
O
Jaget och laget. Lagets betydelse för individens prestation En fältstudie av Svenska Friidrottslandslaget. Peter Alterling
peter.alterling@euromail.se
2007
O
Järnpolare – Två pojkars självutveckling och framväxande vänskap – en case study. Margareta Sverkersdotter
sverkersdotter@spray.se
2004
T
KIM hos Polisen. En hypotesprövande studie om effekter av förhöjd systemisk medvetenhet inom Polismyndigheten i Västernorrlands län. Bente Kaj Henriksson
bente.henriksson@perspektiv.se
2007
O
Lärande och delaktighet i lean production - en studie av två arbetslag i ett verkstadsföretag. Jan Svärd
jansvard.org@gmail.com
2005
O
Medarbetarskap. Från inlärd hjälplöshet till engagerat ansvarstagande – en studie om de goda medarbetandets förutsättningar. Ulrika Kärrvall 2006
O
Meningsskapande inom stödjande nätverk. Elsa Lidén
elsa.liden@coachpool.se
2007
O
Processhandledning – upplevelse, förändring, ansvar. Kerstin Schenk 2005
T
Påverkan hos vuxna som har förlorat en förälder som barn, med extra fokus på kontakt i arbetslivet. Susanna Törneman
susanna.torneman@telia.com
2006
O
Samskapandet om dialogen i dialogen, En interaktiv studie vid Sveriges Radio. Kjerstin Oscarson
kjerstin.oscarson@telia.com
2008
O
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012